Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Olet osallistumassa tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tietosuojailmoituksessa sinulle kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä osana tutkimusta. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.

 

1. Rekisterinpitäjä(t)

Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjiä ovat:

 

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, vaihde (014) 260 1211, Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: +358 40 805 3297, tietosuoja@jyu.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Mikko Mönkkönen, +358 50 4413682, mikko.monkkonen@jyu.fi

 

Aalto-Yliopisto, PL 11000 (Otakaari 1B) 00076 AALTO, vaihde: 09 47001, Aalto-yliopiston tietosuojavastaava, Anni Tuomela, vaihde: 09 47001, tietosuojavastaava@aalto.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Minna Halme, +358403538251, minna.halme@aalto.fi

 

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, PL 111, 80101 Joensuu; Kuopion kampus

Yliopistonranta 8, 70210 Kuopio, vaihde 0294 45 1111, Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaava Helena Eronen, +358505760282, helena.eronen@uef.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Teppo Hujala, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, PL 111, 80101 Joensuu, +35850 336 7457, teppo.hujala@uef.fi

 

Henkilötietoja tutkimuksessa käsittelevät tutkimusryhmän jäsenet:

WP 1: Haastattelut, muistiinpanot havainnoista ja workshopit, käsittelijänä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen tutkijat

WP 2: Haastattelut, havainnointi ja workshopit, käsittelijänä Aalto-yliopiston tutkijat

WP 3: Haastattelut, workshopit ja kyselyt, käsittelijänä Itä-Suomen yliopiston tutkijat

WP 4 ja WP 5 eivät sisällä henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja.

 

2. Henkilötietojen käsittelijä(t)

 

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja sen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Tutkimuksen toteutuksen aikana rekisterinpitäjä voi käyttää myös muita henkilötietojen käsittelijöitä, joita ei pystytä nimeämään etukäteen. Käsittelijöiden kanssa tehdään aina tarvittavat sopimukset ja niiden soveltuvuus henkilötietojen tietoturvalliseen käsittelyyn arvioidaan ennen sopimuksen tekoa. Rekisteröityä informoidaan käsittelijän käyttämisestä erikseen, jos muutos on merkittävä rekisteröidyn näkökulmasta.

 

Tutkimustiedon oikeellisuuden varmistamiseksi rekisterinpitäjä voi antaa tietoja käsiteltäväksi (ensisijaisesti ilman suoria tunnistetietoja) ns. tutkimuksen monitoroijalle tai verifioijalle määräajalle, mikäli tämä on välttämätöntä. Nämä toimivat tutkimushenkilöstön valvonnassa ja heidän kanssaan tehdään tietojenkäsittelysopimukset.

 

3. Henkilötietojen muu luovuttaminen tutkimuksen aikana

 

Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille. 

 

4. Tutkimuksessa Metsäsektorin oikeudenmukainen kestävyysmurros käsiteltävät henkilötiedot

 

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kyselyvastaukset, kuvat, videot, äänitallenne, haastattelumuistiinpanot. Tietojen kerääminen perustuu tutkimussuunnitelmaan. Henkilötietojasi käsitellään tiedotteessa kuvattua tutkimustarkoitusta varten.

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimuksen verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin. Kaikki tutkittavat ovat täysi-ikäisiä.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tieteellisessä tutkimuksessa

 

☒ Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.e, erityiset henkilötietoryhmät 9.2.j)

 

6. Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

 

7. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Konsortion alahankkeet määrittelevät alahankkeissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot yhdessä. Tutkimuksen rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja.

 

Tunnistettavuuden poistaminen

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).

 

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

☒käyttäjätunnuksella ☒salasanalla

 

Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio

Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakollinen.

 

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset

☒Kyllä

 

Sopimukset tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa

☒ Kyllä

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan tutkimuksen päätyttyä arviolta 09.2029 mennessä eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

 

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Oikeuksista voidaan poiketa myös, jos rekisteröityä ei pystytä tai ei enää pystytä tunnistamaan.

 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus arkistointiin, mikäli henkilötietojen arkistointi perustuu suostumukseen/nimenomaiseen suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjinä toimivien yliopistojen tietosuojavastaaviin: Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: +358 40 805 3297, tietosuoja@jyu.fi; Aalto-yliopiston tietosuojavastaava, Anni Tuomela, vaihde: 09 47001, tietosuojavastaava@aalto.fi; Itä-Suomen yliopiston tietosuojavastaava Helena Eronen, +358505760282, helena.eronen@uef.fi

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen

Voit tehdä ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjinä toimiviin yliopistoihin.

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu