Mikko Mönkkönen

Mikko Mönkkönen

Konsortion johtaja
Jyväskylän yliopisto

Mikko Mönkkönen on ForTran-konsortion johtaja ja soveltavan ekologian professori Jyväskylän yliopistossa. Mikon tutkimus metsien monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista tuo esiin tapoja sovittaa yhteen taloudellisesti tehokas puuntuotanto ja yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävä metsien käyttö.

Työpakettien vetäjät

Sirpa Tenhunen

Sirpa Tenhunen

Työpaketti 1: Kestävyysmurroksen kulttuuriset muutokset
Jyväskylän yliopisto

Sirpa Tenhunen on antropologi ja etnografisen menetelmän, ympäristöantropologian sekä innovaatioiden ja teknologian tutkimuksen asiantuntija.

Minna Halme

Minna Halme

Työpaketti 2: Yrityssektorin siirtyminen kohti resilienssikäytäntöjä
Aalto-yliopisto

Minna Halme on kestävän kehityksen johtamisen professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy kestävien liiketoimintamallien poikkisektoriseen yhteisluomiseen. Metsäteollisuudessa hän on tutkinut ympäristöjohtamisen paradigman muutoksia.

Teppo Hujala

Teppo Hujala

Työpaketti 3: Kestävyysmurroksen hallintaratkaisut
Itä-Suomen yliopisto

Professori Teppo Hujala on syventynyt osallistavaan tulevaisuudentutkimukseen, metsänomistajatutkimukseen, kestävyysarviointeihin ja laadulliseen analyysiin. Hänen aiemmassa tutkimuksessaan ovat yhdistyneet politiikkakeinojen, liiketoiminnan ja julkisrahoitettujen palveluiden näkökulmat. 

Kyle Eyvindson

Kyle Eyvindson

Työpaketti 4: Kestävän ja resilientin metsätalouden ekologiset rajat
LUKE

Kyle Eyvindson on metsäsuunnittelun asiantuntija Luonnonvarakeskuksessa. Hän keskittyy löytämään metsänhoitoratkaisuja, joilla voidaan harmonisoida sidosryhmien erilaisia ​​tarpeita ja näkökulmia. Hänen asiantuntemuksensa ohjaa tietopohjaisten menetelmien rakentamista ja soveltamista erilaisten win-win- ja kompromissien suunnitteluratkaisujen tunnistamiseen.

Johanna Yletyinen

Johanna Yletyinen

Työpaketti 5: Siirtymä kestävään metsäsektoriin
Jyväskylän yliopisto

Johanna Yletyinen on resilienssin, sosioekologisten järjestelmien ja luonnonvarojen kestävän hallinnan asiantuntija. Hän soveltaa innovatiivisia tapoja tutkia ihmisen ja ympäristön keskinäisriippuvaisuutta kompleksisina järjestelminä, yleensä verkostotiedettä käyttäen. Yletyinen on Luonnonvarahallinnan tohtori ja Ympäristötieteen dosentti. Hänen kestävyystieteeseen pohjautuva työnsä lisää tieteellistä ymmärrystä etenkin sosioekologisesta resilienssistä ja tarjoaa arvokkaita työkaluja metsäsektorin kestävyyden parantamiseksi. 

Sini Suomalainen

Sini Suomalainen

Työpaketti 6: Vuorovaikutus ja tutkimuksen vaikuttavuus
Rhea Solutions Oy

Sini Suomalainen johtaa hankkeen vuorovaikutustyöpakettia. Ota yhteyttä Siniin, kun tarvitset hankkeen tutkijoiden asiantuntemusta, haluat jakaa näkökulmia hankkeen tutkimusteemaan tai haluat järjestää tapahtuman tai kampanjan yhteistyössä ForTranin kanssa. 

Hankkeen tutkijat

Daniel Burgas-Riera

Daniel Burgas

Jyväskylän yliopisto

Daniel Burgas on kestävän kehityksen tutkija, joka on tehnyt poikkitieteellistä tutkimusta metsävarojen käytöstä, kuten metsäpolitiikan johdonmukaisuudesta, metsänhoidon vaikutuksista ekosysteemipalveluihin ja tietovälineistä kestävän kehityksen edistämiseksi. ForTranin tutkimuskoordinaattorina hän vastaa tutkijoiden välisen vuorovaikutuksen vaalimisesta hankkeessa ja sen ulkopuolella.

Anni Karhu

Anni Karhu

Jyväskylän yliopisto

Anni Karhu työskentelee ForTranin projektikoordinaattorina. Hän tukee tiimiä hallintoon liittyvissä kysymyksissä kuten raportoinnissa, hankinnoissa, talouden seurannassa ja dokumentoinnissa. 

Claudia Kovacs

Claudia Kovács

Aalto-yliopisto

Claudia Kovács toimii hankkeessa tutkimusassistenttina. Hän on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan liiketoiminnan biodiversiteettivaikutusten arviointimenetelmiä biodiversiteettikadon ratkaisujen ja kestävyysmurroksen rahoittamiseksi. Hänellä on myös käytännön kokemusta innovatiivisista ilmastoratkaisuista ja liiketoimintamalleista vaikuttavuussijoittamisen projekteista liittyen mm. metsäalan innovatiivisiin tuotteisiin ja hiilimarkkinoihin. 

Adriano Mazziotta

Adriano Mazziotta

LUKE

Adriano Mazziotta on metsäekologian ja -mallinnuksen asiantuntija ja tutkii ForTranissa metsän kykyä ylläpitää monitoimisuutta. Hän tuntee metsäsimulaatiot  ja skenaarioanalyysin monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittämisen välineinä. Hän on asiantuntija biologisen monimuotoisuuden, puuntuotannon ja muiden ekosysteemipalveluiden välisten synergioiden ja kompromissien arvioinnissa.

Martta Nieminen

Martta Nieminen

Aalto-yliopisto

Martta Nieminen toimii hankkeessa väitöskirjatutkijana, kiinnostuksen kohteenaan metsätaloudessa tapahtuva regeneratiivinen organisoituminen sekä ihmisten ja ei-inhimillisten toimijoiden yhteistyöverkosto, jota regeneraatio edellyttää. Martta käyttää posthumanistista lähestymistapaa, joka pyrkii tunnustamaan ei-inhimillisten olentojen toimijuuden.

Kaisa Raatikainen

Kaisa J. Raatikainen

SYKE

Kaisa J. Raatikainen on taustaltaan monitieteinen kestävyystutkija. ForTran-hankkeessa hän tutkii vaikuttavia keinoja metsien käytön kestävyyden lisäämiseksi, sekä nykyisissä olosuhteissa että erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa.

Anna Repo

Anna Repo

LUKE

Anna Repo soveltaa systeemianalyysin, metsätieteiden ja ekologian menetelmiä ohjaamaan siirtymää kohti ekologisissa rajoissa toimivaa metsätaloutta. Hänellä on asiantuntemusta metsien ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden mallintamisesta, ilmastovaikutusten arvioinnista ja politiikka-analyyseistä. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori (Systeemianalyysi ja operaatiotutkimus) sekä ympäristötieteen maisteri.

Jelena Salmi

Jelena Salmi

Jyväskylän yliopisto

Jelena Salmi on antropologi, joka tutkii muuttuvia ympäristösuhteita ja ihmisten kokemuksia politiikkatoimista etnografisin menetelmin.

Mari Selkimäki

Mari Selkimäki

Itä-Suomen yliopisto

Mari Selkimäki on ympäristötieteilijä, hänen keskeisiä tutkimusalojansa ovat maankäytön muutos, uusiutuva energia sekä metsäsuunnittelu. Hankkeessa hän osallistuu monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun.

Tuomo Takala

Tuomo Takala

Itä-Suomen yliopisto

Tuomo Takalalla on osaamista metsäpolitiikan, metsänomistajuuden ja ekologian alan tutkimuksesta. Tässä hankkeessa hän analysoi oikeudenmukaisen kestävyyssiirtymän edellyttämiä politiikkakeinoja.